Agorà Ciminna è attivo al nuovo indirizzo www.agoraciminna.it

La seguente pagina rimarrà a vostra disposizione con le sole funzioni di archivio degli articoli pubblicati negli anni passati (Agosto 2012).
Selezionando i due menù alla vostra destra potrete attingere alle notizie classificate per data e per argomenti.

sabato 7 maggio 2011

INNO: LU PATR’I GRAZIJ

Chin’è la chesa di gent’e spiranzi
tant’è la firi: si tocca cu ‘i manu !
Nmenz’a lu ‘ncenzu,‘nmenz’a li canti
nmenz’a li manu ijsat’a lu celu,
tra chiantu all’occh’e festa ‘ntò cori
scinni lu Patri di tutti li grazii.
L’occhi ci ‘appizzu, lu ciatu mi speddi,
l’arma suspira, lu cori m’abbrama
forti lu chiamu a ‘stu Patri di Grazia.


Cu vera fir’e cu veru cori l’am’a chiamari
a ‘stu Patr’amurusu dicennu: viva !

Patri di li Grazii siti, e grazi ‘avit’a fari,
a nuatri peccatur’avit’a perdunari......
e cu’ voli grazia
ricurr’a stu Patri di li peccatura dicennu: viva !

A peri scausi, fazzu la strata
d’unn’è chi passa ‘stu Patr’amurusu,
ardi la cir’e m’abbrucia lu cori
Vegn’a li peri di la Viritati,
Cercu giustizia e cercu perdunu,
nmenz’a li vrazza di lu Redenturi.
Lu chian’è nicu, la gent’è tanta
la banna sona, li botta sparanu
la fudda trema, li cori parpitanu...

E cui sta niscennu ?
Chiddu chi cuverna celu terr’e mari...
e cui voli grazia ricurr’a stu Patri di li peccatura dicennu:
viva lu Patri di li grazii!

La grazia di l’arma,
la saluti, e la binirizioni di la campagna
ci avem’a dumannar’a ‘stu Patr’amurusu dicennu:
viva lu Patri di li Grazii!

E cui nisciu ?
lu mericu di tutti li malati...?!
Chiddu chi guarisci orvi surd’e muti...
e cui voli grazia ricurr’a stu Patri amurusu dicennu:
viva lu Patri di li grazii !

Niur’e nicu, la testa abbasciata
sutt’a lu pisu di li me’ peccati:
pesanti cchiù chi lu lignu d’a cruci,
puncenti chiù chi la cruna di spini.
Grann’e sprinnenti cchiossà di lu suli.
Cu ‘i vrazz’aperti chi aviti o Patri
abbrazzat’a tutta l’umanitati.
Chi cori nicu mi sentu ccà vasciu:
comu ci ha’ mettiri tuttu stu beni ?

Triunfa lu cel’e la terra
chiamann’a stu Patr’amurusu dicennu:viva !

Trema lu ‘nferunu
chiamann’a stu Patri di li peccatura dicennu: viva !

Na chisuledda stritta tra li casi:
lu pass’allenta e lu pinseri vola
a tempi antichi chi nun canusciu:
sacciu pi certu -lu dissi don Santu-
nca ccà Vulistivu, la prima vota,
dar’a Ciminna un signu’e un pignu
di tant’amur’e misericordia.
Trema e gioisci sutt’a ssà gran cruci
Ciminn’accrama’e cu gran vuci grira:

Viva lu Patri di li peccatura.


Il testo scritto da Arturo Anzelmo nell'aprile 1997 fu musicato dal Maestro Salvatore Scinaldi ed eseguito in San Giovanni B. dalla Corale S. M. Maddalena, diretta da Michele Cassata

Nessun commento: