Agorà Ciminna è attivo al nuovo indirizzo www.agoraciminna.it

La seguente pagina rimarrà a vostra disposizione con le sole funzioni di archivio degli articoli pubblicati negli anni passati (Agosto 2012).
Selezionando i due menù alla vostra destra potrete attingere alle notizie classificate per data e per argomenti.

giovedì 10 maggio 2012

Partivu p’a festa ru Signuri


Era propriu a festa d’u Crucifissu
quannu partivu luntanu di sti casi di issu
e di sti fumalora addummisciuti.
Virìa ddu mari granni granni
e mi sintia accussì nicu,
mancu avia i sordi p’un paru di mutanni
e già mi mancava a me casa e u per’e ficu
sutta u finistruni,
e comu un minchiuni,
sintennumi accussì luntanu,
stinnìa i manu
o cielu e ci ricìa:
“vogghiu turnari un gnornu dda ni mia,
‘nta me casa!”.

 Ora ca ci pensu’ però, fu vastasa
a me terra,
ca mi misi o munnu e mi lassà cu culu nterra.

Sintìa parrari dda lingua strània
e u pitittu m’attuppava,
virìa ddu suli chi gghiucava ammucciareddu
e agghiuttìa sputazza comu un aceddu
nta iargia.

Ogni tantu m’arrivava una notizia
e m’aumentava a raggia:
“u sa? o paisi stasira nesci u Patri di li grazi”,
e nto pettu mi strincìa un catinnazzu
pesanti comu u chiummu,
e pinsava a ddi torci chi giravanu ntunnu ntunnu
e io era cca, a dda banna o munnu,
e facìa comu un pazzu

Pinsava o me paisi, ai cristiani,
e i virìa a tutti beddi tisi,
anzi i virìa  comu i liami:
ci passavanu di ‘ncapu ricchi e burgisi,
ci passavanu i tinti e i mafiusi,
e m’addumannava si c’era differeza tra u mafiusu
e u carrabbineri,
m’addumannava picchì quannu finìa u furmentu susu
c’era cu si vinnìa puru a mugghieri.
Virìa i paisani dda sutta u Crucifissu,
i virìa cu sangu ‘nta l’occhi addumannari:
“Patri di ligrazi siti e grazi n’aviti a fari”
e io vulìa turnari vulìa turnari…

Mi sentu diri ca prima partìanu sulu chiddi comu a mmia, i gnoranti,
e oggi partinu puru chiddi sturiati,
nichi e granni,
e allura quali sunnu sti cosi  chi dicinu canciati?

Ora pensu pi mme figghiu,
ora ca dda ‘nSicilia u travagghiu
c’è pi tutti,
ora ca nuddu cchiù si vinni a mugghieri,
e un c’è cchiù ddu futti futti
di una vota,
ora ca un ci sunnu cchiù né mitateri
né patruna,
m’haiu a pigghiari una cannila e una cruna
e o Patri di grazi cci fazzu u viaggiu scavusu,
ci u fazzu stu viaggiu pi darici lavusu
ca me figghiu po’ turnari nta so terra chi cugghiuna
‘nte manu,
picchì finì u vasamanu
p’ammuccarisi un cozzu di pani,
oggi nuddu chiù mori di fami,
e fineru i traritura e i ‘nfami!

Staiu ricennu a verità?
Tu ca leggi, sulu tu u sa!
Tu cu u postu sutta a vara,
e tu c’addumanni i grazi ca cannila,
tu chi ti talìi u iocu di focu
e ti pari tuttu un gnocu.

Ma io sugnu pocu,
anzi nenti
e fazzu abbili pi ccu?cu mi senti?
“L’aceddu ‘nta iargia o canta pi ‘nmiria o canta pi raggia!”
E allura mi zittu
e tiru a campari,
mi scordu du tortu e mi scordu du rittu,
mi mettu sutta a vara e continuo a grirari:
“Patri di li grazi siti e grazi n’aviti a fari,
a nuatri peccatura n’aviti a perdunari…”

  
 diDomenico Passantino

1 commento:

Eziu Spataru ha detto...

Poesia veramente molto bella, e nella quale come emigrante mi rivedo molto. La poesia ha questa magia di saper dire quello che uno avrebbe voluto dire e non è riuscito a dire.
Complimenti Domenico. Già una volta ti ho chiesto questo favore, e adesso te lo chiedo di nuovo. Posso pubblicare questa poesia sul mio blog affinchè anche a Marineo e in Lombardia dove vivo, possano conoscerla? Grazie

Ezio u Marinisi